Arkivplan for Drammen kommune

Drammen

Arkivplanen skal sikre at Drammen kommune ivaretar sitt arkivansvar jf. arkivloven § 6. Et offentlig organ skal også til en hver tid ha en ajourført arkivplan jf. arkivforskriften § 4. Arkivplanen til Drammen kommune følger Riksarkivarens mal.

I arbeidet med kommunesammenslåing er arkivplan en viktig kilde til informasjon og den kan brukes som underlag for bevaringsvurderinger, i uttrekksprosessene, i ordningsarbeidet og ved etableringen av nye arkiver.

Arkivplanen er sist oppdatert i juni 2018.

For mer informasjon om Drammen kommune gå inn på hjemmesiden www.drammen.kommune.no