Utskriftsvennlig versjon

2.2 Arkivansvar og organisering av arkivarbeidet

Drammen bystyre har i generelt delegeringsreglement (vedtatt 19.03.02 med endringer, sist ved bystyrets vedtak av 11.10.11) §§ 4 og 5 delegert myndighet til rådmannen i henhold til i kommunelovens §§ 23 nr. 4, 24 nr. 1 og 46, jfr. forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter.

Med hjemmel i nevnte lovbestemmelser og generelt delegeringsreglement § 4, syvende ledd, har rådmannen utarbeidet et reglement for delegering av rådmannens myndighet der han videredelegerer sin myndighet til virksomhetsleder.

Med hjemmel i reglement i rådmannens myndighet § 4 videredelegerer virksomhetsleder for service og administrasjon følgende myndighet til byarkivaren:

Myndighet som delegeres og rammene for denne

  • arkivansvar for basisorganisasjonen i henhold til forskrift om offentlige arkiv § 1, jf. også kommunelovens § 23
  • ansvar for at basisorganisasjonen får nødvendig rettledning, råd og instrukser for arkivarbeidet, i samsvar med forskrifter gitt i eller i medhold av arkivloven
  • drifting, kvalitetssikring og utvikling av kommunens felles sak- og arkivsystem i henhold til lover og forskrifter
  • ansvar for ivaretakelse av eldre kommunalt arkivmateriale i samsvar med forskrifter gitt i eller i medhold av arkivloven
  • ansvar for privatarkivarbeid i tråd med bystyresak 2/2013

Delegert myndighet kan utøves innenfor de rammer som følger av rådmannens delegeringsreglement § 4.

Dette vedtak om videredelegering av virksomhetsleders myndighet erstatter tidligere vedtak om videredelegering innenfor denne virksomhet og fagområde. Tidligere vedtak om videredelegering oppheves.

Desentralisert arkivfunksjon:

Drammen kommunes dagligarkiv (aktivt arkiv) er sentralisert for rådmannens stab samt virksomhetene lokalisert på rådhuset og i rådhusnære bygg. Virksomheter som er lokalisert andre steder, ivaretar selv sin arkivfunksjon. Uavhengig av om arkivfunksjonen er sentralisert eller ikke benyttes felles sakarkivsystem, og samme database. Det er byarkivet som er ansvarlig for endelig kvalitetssikring av registrerte opplysninger i databasen.

Interkommunale samarbeidsorgan:

Drammen kommune har eierposisjoner i flere interkommunale samarbeidsorgan, og med ulik selskapsform. For noen samarbeid etter kommunelovens § 27 har kommunen et vertskommuneansvar, og da er arkivansvaret en del av byarkivarens ansvarsområde, ref. delegeringsreglement. For andre interkommunale samarbeidsorgan bistår byarkivet kun med råd og veiledning på direkte forespørsel.

Drammen kommune har også eierposisjoner i enkelte stiftelser. Disse er selveiende og fordi kommunen ikke kan utøve eierstyring er disse ikke tatt med i denne oversikten.

Laster...