Utskriftsvennlig versjon

1.1 Bakgrunn og formål

Alle offentlige organer plikter å holde arkiv, med hjemmel i Arkivloven med forskrifter. Offentleg organ er statlig, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller enhet i følge Arkivloven. Et offentlig organ skal også til en hver tid ha en ajourført arkivplan som skal inneholde hva arkivet omfatter, hvordan det er organisert og instrukser, regler og planer som gjelder for arkivarbeidet, jf. arkivforskriften. 

Drammen kommune er ett offentlig organ og en arkivskaper. Rådmannen som er kommunens øverste administrative ledelse har ansvar for arkivet. Videre har Rådmannen delegert ansvaret til byarkivaren og Drammen byarkiv, dette er nærmere beskrevet i punkt 2.2. Byarkivet ble opprettet 1. januar 2007, og er kommunens arkivmyndighet og arkivdepot. Vår hovedoppgave er arkiv- og dokumenthåndtering for Drammen kommune i henhold til lov og forskrifter.

Byarkivet er underlagt virksomhet service og administrasjon. Byarkivet holder til på rådhuset, der er det kontorer, lesesalsfasiliteter og arkivmagasiner. I tillegg har vi en publikumsavdeling med arkivmagasin på Gamle Kirkeplass 7 og Hauges gate 3-7. 

Byarkivet jobber både med eldre arkiver og moderne arkiver, samt driver opplæring i arkiv- og dokumenthåndtering for kommunens ansatte. Vi tar også imot og oppbevarer privatarkiver fra bedrifter, lag og foreninger i Drammen eller med tilknytning til Drammen. Byarkivet har systemansvar for kommunens sak- og arkivsystem. 

Byarkivet har ca. 4500 hyllemeter historiske arkiver i sine magasiner. Mesteparten er kommunale arkiver fra perioden ca. 1700 til 2008, med hovedvekt på tiden etter 1837. Vi har også arkivmateriale fra Skoger kommune, som ble slått sammen med Drammen kommune i 1964. En stadig større andel av våre arkiver er privatarkiver fra lag, foreninger og bedrifter. De fleste arkivene er tilgjengelig via byarkivets lesesal på Rådhuset. 

Forløperen til byarkivet var kommunearkivet, etablert i 1986 og ledet av daværende kommunearkivar Karin Lagerqvist frem til 1991. I denne perioden ble det tatt initiativ til å få ordnet og katalogisert store deler av de eldste kommunale arkivene, bl.a. arkivene fra Skoger kommune. Verdifulle arkiver ble den gang reddet fra kummerlige forhold rundt om i byen, og lagret på tryggere steder. Da byarkivet ble etablert i 2007 ble disse arkivene samlet i arkivmagasiner på rådhuset, og utgjør i dag kjernen i byarkivets samling av eldre kommunale arkiver.

Laster...